Kết quả đào tạo sau đại học

Đào tạo hơn 30 thạc sĩ, 09 tiến sĩ (07 hướng dẫn một mình, 02 hướng dẫn chính):

* 06 đã bảo vệ thành công TS
* 01 đã bảo vệ thành công TS cấp cơ sở
* 01 đã viết xong luận án TS
* 01 đã hoàn thành 02 bài báoDanh sách NCS

1. Cung Thế Anh

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Schrodinger mạnh trong trụ không trơn
Năm thi vào: 2003
Năm bảo vệ: 2006
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 
Cơ quan công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

2. Phạm Triều Dương

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối hệ parabolic trong trụ với đáy không trơn.
Năm thi vào: 2002
Năm bảo vệ: 2006
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 
Cơ quan công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

3. Nguyễn Thành Anh

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu đối với phương trình parabolic trong miền trụ với đáy không trơn
Năm thi vào: 2006
Năm bảo vệ: 2010
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội
Cơ quan công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Nguyễn Thị Kim Sơn

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với hệ Schodinger mạnh trong trụ không trơn
Năm thi vào: 2006
Năm bảo vệ: 2010
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội 
Cơ quan công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Vũ Trọng Lưỡng

Tên luận án: Sự tồn tại duy nhất và tính chính qui của nghiệm bài toán biên ban đầu đối với hệ hyperbolic trong trụ với đáy chứa điểm lùi
Năm thi vào: 2007
Năm bảo vệ: 2010
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội
Cơ quan công tác: Đại học Tây Bắc

6. Đỗ Văn Lợi

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ phương trình parabolic mạnh trong miền trụ với đáy là miền nhị diện có bờ
Năm thi vào: 2007
Năm bảo vệ: 2011
Cơ sở đào tạo: Đại học Vinh
Cơ quan công tác: Đại học Hồng Đức

7. Phùng Kim Chức

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu thứ hai đối với hệ phương trình hyperbolic mạnh trong miền trụ với đáy không trơn
Năm thi vào: 2006
Năm bảo vệ: 2012
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội
Cơ quan công tác: Đại học Cần Thơ

8. Bùi Trọng Kim

Tên luận án: Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Hyperbolic mạnh trong trụ không trơn
Năm thi vào: 2011
Năm bảo vệ: 2015
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội
Cơ quan công tác: Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Hà

9. Nguyễn Thị Liên

Tên luận án: Bài toán biên không có điều kiện ban đầu đối với hệ phương trình Schrodinger trong miền trụ với đáy không trơn
Năm thi vào: 2011
Năm bảo vệ: 2015
Cơ sở đào tạo: Đại học Sư phạm Hà Nội
Cơ quan công tác: Đại học Sư phạm Hà Nội
 


© 2012