Đề tài cấp nhà nước: Mã số- 121404.

 • Tên đề tài: Các bài toán biên đối với phương trình đạo hàm riêng trong các miền với biên không trơn và vấn đề ổn định đối với phương trình vi phân thường.
 • Năm thực hiện: 2004-2005
 • Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Hùng

Đề tài NAFOSTED: Mã số-101.01.58.09.

 • Tên đề tài: Các bài toán biên đối với phương trình, hệ phương trình đạo hàm riêng trong miền với biên không trơn và một số ứng dụng vào lý thuyết đàn hồi.
 • Năm thực hiện: 2009-2011
 • Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Hùng
  [Download]

Đề tài cấp nhà nước: Mã số- 100306.

 • Tên đề tài: Các bài toán biên đối với phương trình, hệ phương trình đạo hàm riêng trong miền với biên không trơn và một số ứng dụng vào lý thuyết đàn hồi.
 • Năm thực hiện: 2007-2008
 • Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Mạnh Hùng
  [Download]

 

 

 

 

 

 © 2012