1. Nguyễn Mạnh Hùng (đồng tác giả). The Initial-Boundary Value Problems for Parabolic Equations in Domains with Conical Points (In: Albert R. Baswell, Advances in Mathematics Research, Volume 10), Nova Science Publishers, 2010, Inc., NewYork, USA.
 
2. Nguyễn Mạnh Hùng (2008). Phương trình đạo hàm riêng tuyến tính, NXB Đại học Sư phạm.
 

[Download]

 

[Download]

 
             
 
3. Nguyễn Mạnh Hùng, Cung Thế Anh (2005). Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Schrodinger mạnh trong miền trụ với đáy không trơn, NXB Đại học Sư phạm.
 
4. Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Triều Dương (2006). Bài toán biên ban đầu thứ nhất đối với hệ Parabolic trong miền trụ với đáy không trơn, NXB Đại học Sư phạm.
 
             
 
5. Nguyễn Mạnh Hùng (2009), Phương trình vi phân đạo hàm riêng, NXB Đại học Sư phạm.
 
6. Nguyễn Mạnh Hùng (2010). Bài toán biên ban đầu đối với hệ Hyperbolic trong trụ không trơn. NXB Đại học Sư phạm.
 
 

[Download]

 

[Download]

 
             


© 2012